ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie spoločnosti o ochrane osobných údajov

Prevádzkovatelia: 

GEODETICCA, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161 

GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 

GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 42 112 842 

rešpektujú súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sú v kontakte. Osobným údajom a ich ochrane venujú náležitú pozornosť. Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či Ste klient, zmluvný partner, uchádzač o zamestnanie, zamestnanec, či bývalý zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov. Je pre nás dôležité, aby Ste pochopili, aké osobné údaje o Vás spracovávame a prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby Ste si prečítali Vyhlásenia o ochrane súkromia, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťami GEODETICCA, s.r.o., GEODETICCA VISION, s.r.o., GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE.

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti GEODETICCA, s.r.o. 

 Ak Ste objednávateľom služieb ako fyzická osoba napr. geometrické plány, vytyčovacie protokoly podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – objednávatelia služieb(FO). Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri a ich zamestnanci. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci,bývalí zamestnanci. Ak Ste uchádzačom o zamestnanie podrobné informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente Viac informácií, ktorý sa nachádza na www.geodeticca.sk v odkaze kariéra. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO). Ak Ste s nami vo vzťahu dočasného zamestnania, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dočasne pridelení zamestnanci. Ak Ste osoba majúca majetkovoprávny vzťah k pozemku, o ktorý má záujem iná právnická osoba podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – osoba majúca majetkovoprávny vzťah k pozemku. Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – poistné udalosti. Ak Ste osoba pracujúca v tuneli ako zamestnanec subdodávateľa našej spoločnosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – BOZP tunel. Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní. Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda spoločnosti. Ak Ste fyzická osoba prostredníctvom ktorej preukazujeme finančné a ekonomické postavenie ako aj technickú a odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzač VO. Ak Ste fyzická osoba ako kontaktná osoba zmluvného partnera, prostredníctvom ktorej preukazujeme Verejnému obstarávateľovi referenciu ako uchádzač vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kontaktné údaje pre účely referencie. Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kamerový systém. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – správa registratúry. Ak ste fyzická osoba dotknutá pozemkovými úpravami bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – pozemkové úpravy. Ak Ste fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady, osoby, voči ktorým vznikla povinnosť úhrady, klienti, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia_ účtovné doklady. Ak Ste fyzická osoba dlžník, voči ktorým Prevádzkovateľ preukazuje/uplatňuje/obhajuje právne nároky, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – právna agenda

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na zodpovednaosoba [@] geodeticca.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice. 

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie

Vyhlásenia o ochrane súkromia spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o. 

Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri a ich zamestnanci. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci, bývalí zamestnanci. Ak Ste uchádzačom o zamestnanie podrobné informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente Viac informácií, ktorý sa nachádza na www.geodeticca.sk v odkaze kariéra. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO). Ak Ste s nami vo vzťahu ako účastník poistnej udalosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – poistné udalosti. Ak Ste osoba vstupujúca do chránenej miestnosti podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kniha návštev(NBÚ). Ak Ste štatutárnym orgánom, vlastníkom spoločnosti alebo bývalým štatutárnym orgánom alebo bývalým vlastníkom spoločnosti bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda spoločnosti. Ak Ste fyzická osoba prostredníctvom ktorej preukazujeme finančné a ekonomické postavenie ako aj technickú a odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzač VO. Ak Ste fyzická osoba ako kontaktná osoba zmluvného partnera, prostredníctvom ktorej preukazujeme Verejnému obstarávateľovi referenciu ako uchádzač vo verejnom obstarávaní bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia –referencie VO. Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní. Ak sa zúčastníte zákazky, ktorú vyhlási spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. ako verejný obstarávateľ bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – agenda verejné obstarávanie. Ak Ste fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kamerový systém. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – správa registratúry. Ak Ste fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady, osoby, voči ktorým vznikla povinnosť úhrady, klienti, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia_ účtovné doklady. Ak Ste fyzická osoba dlžník, voči ktorým Prevádzkovateľ preukazuje/uplatňuje/obhajuje právne nároky, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – právna agenda

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na dpo [@] geodeticca.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice. 

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie

Vyhlásenia o ochrane súkromia GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE

Ak Ste zmluvnými partnermi, dodávateľmi služieb prípadne zamestnancom našich zmluvných partnerov, dodávateľa služieb podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvní partneri. Ak Ste zamestnancom, bývalým zamestnancom podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci,bývalí zamestnanci. Ak Ste uchádzačom o zamestnanie podrobné informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente Viac informácií, ktorý sa nachádza na www.geodeticca.sk v odkaze kariéra. Ak Ste členom občianskeho združenia viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – členovia občianskeho združenia. Ak Ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – ostatní. Ak Ste fyzická osoba ako zmluvná strana podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – zmluvy(FO). Ak si uplatníte práva dotknutej osoby bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – dotknutá osoba. Ak Ste fyzická osoba, ktorá vstupuje do priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – kamerový systém. Ak ste fyzická osoba– odosielateľ/ prijímateľ korešpondencie, majiteľ elektronickej schránky a ním určená oprávnená osoba bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia – správa registratúry. Ak Ste fyzické osoby – zmluvní partneri, zamestnanci zmluvných partnerov, osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady, osoby, voči ktorým vznikla povinnosť úhrady, klienti, podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich údajov nájdete v dokumente: Vyhlásenie o ochrane súkromia_ účtovné doklady

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na oou [@] geodeticca.sk, alebo prostredníctvom pošty na adresu GEODETICCA TECHNOLOGICAL INSTITUTE, Floriánska 19, 040 01 Košice. 

Informácie o spracúvaní cookies nájdete v dokumente: Informácie o cookie.