COOKIES

InformáciE o cookieS

Čo sú súbory cookie? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý naša webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (ďalej len „zariadenie“) pri jej prehliadaní za účelom funkčnosti webovej stránky, zjednodušenia prehliadania webovej stránky, vytvárania anonymných štatistík za účelom vyhodnocovania návštevnosti stránok.  Súbory cookie hostiteľskej domény sú súbory cookie ukladané webovou stránkou, ktorú si práve prezeráte. Prečítať ich dokáže iba táto stránka. Okrem toho môže webová stránka využívať externé služby, ktoré takisto ukladajú svoje vlastné súbory cookie, známe ako súbory cookie tretích strán. Trvalé súbory cookie sú súbory cookie ukladané vo Vašom zariadení, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky nevymažú, na rozdiel od relačných súborov cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú. 

Ako a aké používame súbory cookie? 

Používame, základné, preferenčné, štatistické, marketingové, súbory cookie tretích strán.

Právnym základom pre používanie preferenčných, štatistických, marketingových , cookie tretích strán je Váš súhlas v súlade s čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookie („základných“) je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v procese predzmluvných alebo zmluvných vzťahov. Poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou. Na tejto webovej stránke nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania. Nezamýšľame preniesť údaje do tretích krajín ani medzinárodnej organizácie avšak môže k nemu dochádzať, a to do USA, ak budete zdieľať, prezerať obsah našej webovej stránky na sociálnych sieťach ako napr. Facebook, Instagram, You Tube, Twitter. 

Ako kontrolovať súbory cookie? 

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke: www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Možnosť odmietnutia cookie je individuálna pre každého používateľa a typ prehliadača priamo v danom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookie nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookie. 

Užitočné odkazy: 

Pomoc s cookie pre jednotlivé prehliadače: 

Na základe elektronickej, písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

Právo na prístup k osobným údajom 

Ako dotknutá osoba máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. GDPR taxatívne stanovuje v čl. 15, resp. § 21 zákona o ochrane osobných údajov zoznam týchto informácií. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate ako dotknutá osoba, môžeme ako prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb 

Právo na opravu osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú bez zbytočného odkladu a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie osobných údajov. 

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“) 

Ako dotknutá osoba máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak nás požiadate ako prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, sme povinný ich vymazať v taxatívne stanovených prípadoch: 

1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 

 2. ak odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 

 3. ak budete namietať na spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom, 

 4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, 

 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, 

 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. 

Ak sme ako prevádzkovateľ zverejnili Vaše osobné údaje sme povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať, máme povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. 

Nemáme ako prevádzkovateľ povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak je ich spracúvanie potrebné: 

1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, 

 2. na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 

 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo 

 5. na uplatnenie právneho nároku.  

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sme ako prevádzkovateľ obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak 

1. namietate správnosť Vašich osobných údajov; počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 

 2. spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia, 

3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 

4. namietate spracúvanie osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.  

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Ako prevádzkovateľ sme povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov:  

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu Vašich osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Právo na prenosnosť osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré Ste poskytli nám ako prevádzkovateľovi a tiež máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva : 

1. na základe Vášho súhlasu,  

2. alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti, 

 3. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.  

Právo namietať spracúvanie 

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas 

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte ako dotknutá osoba kedykoľvek právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.