PREČO VENOVAŤ POZORNOSŤ TÉME DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ?

1. Čo je RET - Real Estate Tax?

Real estate tax predstavuje technológiu, ktorá zabezpečuje efektívny výber daní z nehnuteľností pre každú obec či mesto. Analýza sa zameriava na problematiku potenciálnych nesúladov tzv. čiernych stavieb.

2. Čo je cieľom tejto technológie pre samosprávy?

Našim cieľom je pomôcť samosprávam zefektívniť výber daní, aby mohli ďalej normálne fungovať a nemuseli zbytočne zaťažovať všetkých občanov vyššími sadzbami - v konečnom dôsledku tých poctivých, ktorí dane platia. Ak totiž samosprávy nedokážu zefektívniť výber DzN, čo predstavuje ich najvýznamnejší zdroj, ktorý dokážu ovplyvniť budú musieť donekonečna zvyšovať sadzby alebo znížiť úroveň poskytovaných služieb. Takéto zefektívnenie výberu by mal byť aj jeden z hlavných argumentov, prečo sadzby nezvyšovať.

3. Ako RET dokáže pomôcť samosprávam?

Komplexné riešenie problematiky „čiernych stavieb“ umožní mestám a obciam získať kontrolu a lepší prehľad o skutočnom stave nesúladov medzi katastrom, daňovými priznaniami a realitou. Možnosť spravovať tieto nesúlady automatizovane následne povedie k odstráneniu podstatného objemu manuálnej práce pri vyhodnocovaní nesúladov na strane miest a obcí, výrazným spôsobom sa zvýši kvalita v jednotlivých informačných systémoch samospráv a v neposlednom rade povedie k zvýšeniu efektivity výberu daní z nehnuteľností okamžite a následne každý rok.

4. Nebudú mať náklady spojené s implementáciou RET vplyv na ďalšie zvyšovanie daní ?

Práve naopak jediným spôsobom, ako nezvyšovať ďalej sadzby daní je práve zefektívnenie ich výberu. Vplyvom krízy spôsobenej koronavírusom mestá na celom Slovensku očakávajú masívne výpadky vo svojich rozpočtoch výrazným poklesom príjmov z podielových daní. Obmedzujú sa výdavky v rámci dopravy, prevádzky, kultúry, športu, uvažuje sa o plošnom znížení platov. Mestá šetria, kde sa dá. Aj v tejto situácii je však možné zvýšiť niektoré príjmy mesta práve týmto spôsobom. Zhruba 80% príjmov z DzN tvoria práve príjmy zo stavieb.

5. Aký má RET prínos pre občanov?

RET sa snaží nie len o pomoc obciam a mestám z hľadiska manažmentu pri výbere daní, ale aj o uľahčenie života a zlepšenie kvality života občanov. Technológia podstatne mení systém manažmentu a spôsob podávania daňového priznania, ktoré mohlo byť doteraz nočnou morou pre každého občana či samosprávu. Prináša jednoduchší a prehľadnejší spôsob pre obe strany.

6. Kde a ako by mohla nastať zmena, ak samospráva implementuje RET ?

Samospráva pomocou RET identifikuje všetky nesúlady v stavbách a nebude tak nútená zvyšovať sadzby daní každým rokom, aby získala ďalšie príjmy do svojho rozpočtu. Nebude potrebné zaťažovať vyššími sadzbami poctivých občanov, ktorí dane platia, ale zameriava sa predovšetkým na tých, ktorí ich neplatia. Pri efektívnom výbere DzN dokáže samospráva tieto peniaze využiť v prospech svojich obyvateľov v rámci rozvoja infraštruktúry a supraštruktúry ( dopravy, kultúry, športu atď.). Taktiež podstatne zmení a uľahčí podanie daňového priznania pre občanov.

7. Financovanie RET, môže si ho dovoliť aj menšia obec?

Áno, určite môže. Technológia Real estate tax bola vytvorená tak, aby mohla pomáhať a uľahčovať život občanom aj samosprávam. Preto je jeho cena primeraná k výške budúcich príjmov obce z čiernych stavieb. Mesto či obec si vie týmto spôsobom prilepšiť o niekoľko stoviek tisíc. Jasným príkladom je lokalita s počtom obyvateľov 2-tisíc, táto obec môže vyrúbať z čiernych stavieb 141 213,33 €. “V zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní právo vyrúbať dane zaniká až po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom bol vlastník povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie.” Pri spätnom vyrubení dane prichádza dané mesto o sumu 706 066,65 €.

8. Čo dokáže analýza RET identifikovať?

Analýza dokáže identifikovať rozdiel medzi reálne zapísanými stavbami v katastri a stavbami identifikovanými v realite, ktoré nie sú zapísané v katastri tzv. budúce potenciálne nesúlady. Výstupom analýzy RET sú tri základné časti - písomná časť, grafická časť a online mapa. Z výstupov analýzy samospráva dokáže identifikovať potenciálne nesúlady stavieb v troch dimenziách: počet identifikovaných objektov, nesúlady vo výmere identifikovaných objektov a vyčíslenie potenciálnych nesúladov v eurách.

9. Je možné vidieť skutočné výsledky už realizovaných analýz na iných mestách ?

Implementácia RET na mestách a obciach je zdokumentovaná v našej sérií prípadových štúdií, ktoré je možné si stiahnuť a preštudovať na našej webovej stránke. Každá prípadová štúdia je zameraná na inú tému v súvislosti s DzN. Nachádzajú sa v nich aj reálne prípady slovenských miest a obcí, ktoré tam nájdete avšak pod inými názvami, aby sme zachovali anonymitu.

10. Prečo by mala samospráva najať firmu na implementáciu RET ?

Tento produkt sme vyvinuli na mieru potrebám samospráv. RET predstavuje hotový produkt, ktorý mesto môže veľmi rýchlo implementovať a stojí ho to oveľa menej, ako keby si malo procesy nastavovať vo vlastnej réžii. Ide o kombináciu manažérskych a inovatívnych technológií, v ktorých si samospráva nastaví procesy jednoducho a kvalitne.