ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH úDAJOV

v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) a účinnosťou odo 25.5.2018.

Vyplnením osobných údajov vo formulári týkajúceho sa Súťaže a zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely Súťaže“ na webovej stránke https://ret.geodeticca.sk týmto Účastník Súťaže ako dotknutá osoba udeľuje súhlas Usporiadateľovi Súťaže GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“) so spracúvaním osobných údajov v rozsahu vyplneného formulára týkajúceho sa Súťaže: emailová adresa, názov mesta/obce, technické údaje ako IP adresa, cookie, webová stránka, z ktorej prišla dotknutá osoba na webovú stránku prevádzkovateľa, údaje o prehliadači a o operačnom systéme zariadenia dotknutej osoby za účelom participácie na Súťaži, zabezpečenia priebehu Súťaže, kontaktovania úspešného Účastníka Súťaže a odovzdania výhry. Dotknutá osoba berie na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané po dobu 12 mesiacov odo dňa ukončenia Súťaže, pokiaľ povinnosť ich ďalšieho spracúvania nevyplýva z právnych predpisov alebo nie je nevyhnutná na uplatňovanie alebo ochranu nárokov prevádzkovateľa. Následne budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to žiadosťou zaslanou elektronicky na e-mailovú adresu zodpovednej osoby prevádzkovateľa mcernokova@geodeticca.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa s označením: „Zodpovedná osoba GDPR“. Odvolanie súhlasu je účinné 30 dní od jeho doručenia. Poskytnuté osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zúčastniť sa súťaže resp. odovzdať výhru. Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoločnostiam, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi služby účtovného, právneho charakteru, služby hostingu softvéru spracúvajúceho osobné údaje týkajúce sa Súťaže a subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby. Elektronicky na emailovej adrese zodpovednej osoby prevádzkovateľa mcernokova@geodeticca.sk alebo na základe písomnej žiadosti na adrese sídla prevádzkovateľa s označením: „Zodpovedná osoba GDPR“ má dotknutá osoba právo voči prevádzkovateľovi:

  • kedykoľvek súhlas odvolať v zmysle čl. 7 GDPR;
  • na prístup k osobným údajom v zmysle čl. 15 GDPR;
  • na opravu v zmysle čl.16 GDPR;
  • na výmaz v zmysle čl.17 GDPR;
  • na obmedzenie spracúvania v zmysle čl.18 GDPR;
  • na prenosnosť v zmysle čl. 20 GDPR;
  • namietať v zmysle čl. 21 GDPR;
  • podať návrh na začatie konania v zmysle čl.77 GDPR.