ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia o spracovaní osobných údajov týkajúcich sa newslettru.

Prevádzkovateľ: 

GEODETICCA VISION, s.r.o., so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len ako „GDPR“). 

Ako dotknutá osoba kliknutím na políčko „Zaškrtnutím ,vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov“ udeľujem súhlas spoločnosti GEODETICCA VISION, s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ"), so sídlom Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 014 091 so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: 

  • e-mailová adresa 
  • mesto alebo obec 

za účelom zasielania informačných emailov (newsletterov). Som si vedomý/á, že v rámci zasielania newsletterov bude spoločnosť GEODETICCA VISION, s.r.o. dodatočne získavať informácie o mojich aktivitách (nazývané ako „údaje o používaní“) o tom, či otváram newsletter, či a na aké a koľko krát kliknem na doručené odkazy, IP adresa, lokalizačné údaje, nastavenie jazyka. Tento súhlas udeľujem po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. 

Právnym základom spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Osobné údaje budú poskytnuté subjektu, ktorý je poskytovateľ hostingu softvérovej služby, a to spoločnosti Bitrix, Inc. US Headquarters 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314, USA. Získané osobné údaje nepodliehajú individuálnemu automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Získané osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácie. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje na vyššie uvedený účel spracúvať. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie alebo na emailovej adrese dpo@geodeticca.sk. Odvolanie súhlasu je účinné 30 dní od jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe elektronickej, písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: 

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, kedykoľvek súhlas odvolať; 
  • právo namietať; 
  • na prenosnosť osobných údajov; 
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Právo odvolať súhlas:

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky v každom doručenom emaily prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, na emailovej adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa. 

Právo na opravu alebo zmenu:

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak Ste si zmenili e-mailovú adresu. 

Právo na obmedzenie spracovania:

Od momentu, kedy Ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, kým nebudeme môcť potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom alebo ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie:

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody.

Právo na prenosnosť údajov:

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré Ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu, ktoré sú spracúvané automatizovane (nie v listinnej podobe) boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa, ak je to technicky možné.

Právo na vymazanie:

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov. 

 Právo na prístup:

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 Práva dotknutej osoby elektronickou formou si môžete uplatniť na emailovej adrese : dpo@geodeticca.sk